Anbefalt
Midlertidig forbud mot tiltak på Nordfjellstølen

Midlertidig forbud mot tiltak på Nordfjellstølen

I forbindelse med planforslaget som går på å regulere inn dagens sommervei på Nordfjellstølen til sommervei/skiløype har kommunestyret enstemmig vedtatt midlertidig forbud mot tiltak på Nordfjellstølen. Slik lyder vedtaket:

I medhold av plan- og bygningsloven § 13-1 nedlegges midlertidig forbud mot tiltak etter plan- og bygningslovens § 1-6. Forbudet gjelder oppføring, riving, endring, herunder fasadeendringer, endret bruk og andre tiltak knyttet til bygninger, konstruksjoner og anlegg, samt terrenginngrep og opprettelse og endring av eiendom, jf. § 20-1 første ledd bokstav a til m, samt andre tiltak som kan vanskeliggjøre planarbeidet. Forbudet gjelder planområdet for reguleringsplan Nordfjellstølen (planID 20240162), og forbudet gjelder i inntil 4 år eller til ny reguleringsplan for Nordfjellstølen er vedtatt.

Kommunen presiserer også at de kan samtykke i at tiltak blir gjennomført hvis det etter kommunens skjønn ikke vil vanskeliggjøre den pågående planleggingen. Så lenge dette forbudet gjelder, vil det ikke være aktuelt med «vegvedlikeholdet» som brøyterne hadde planlagt i Brattbakken. Alle berørte parter skal ha fått informasjon om dette forbudet direkte fra Etnedal kommune.

Det har også kommet informasjon fra jordskifteretten om at rettsmøtet som var berammet den 19. juni 2024 er avlyst (i påvente av offentlig vedtak). Det er foreløpig ikke planlagt noen ytterligere rettsmøter.

Anbefalt
Gode nyheter fra Etnedal kommune

Gode nyheter fra Etnedal kommune

Byggesaken i Brattbakken/Onsrudbakken var oppe til nok en behandling i kommunestyret. Dette er fjerde gang kommunestyret støtter oss. I et enstemmig vedtak 29. februar tok kommunestyret igjen våre klager til følge etter at statsforvalter hadde sendt saken tilbake til kommunen. Dette ble så påklaget av advokat Bugge, og denne klagen ble igjen behandlet på kommunestyre den 18. april. Vedtaket ble:

Administrasjonens innstilling ble vedtatt (8 mot 7 stemmer): «Etnedal kommune opprettholder sitt vedtak i kommunestyrets sak 17/24 av 29.2.2024, og saken oversendes til Statsforvalteren for endelig avgjørelse.

Ordførerens tilleggspunkt ble enstemmig vedtatt: 

«Sakskomplekset rundt Nordfjellstølen og tiltak i Onsrudbakken er konfliktfylt og på ingen måte ordinær. Kommunestyret mener at virkningene av det omsøkte tiltaket nødvendiggjør ny reguleringsplanprosess i området, hvor flere hensyn blir vektet og flere alternativer utredet. Kommunestyret vurderer at konsekvensen av tiltaket vil kunne få vesentlige virkninger for blant annet miljø og samfunn, friluftsinteresser, trafikksikkerhet og skiløypetraséer i området, og dermed også krever reguleringsplan jf. plan- og bygningsloven § 12-1. Det er kommunestyret som har ansvaret for den helhetlige arealbruken, og søknader som er i konflikt med det som planprosessen skal utrede, bør ikke innvilges før planspørsmålet er endelig avgjort»

Vi kan også melde om at rettsmøte i jordskifteretten som var planlagt 21. mai, er avlyst.

Anbefalt
Spleis for bevaring av skiløyper

Spleis for bevaring av skiløyper

Hvorfor skal vi gi til denne spleisen?
Spleisen er laget for å hjelpe til med finansieringen av et planforslag som skal sikre at løypetilbudet for hyttene i Aurdalsåsen, Nordfjellstølen, Fjellsbygda og Tonsåsen ikke forringes. 

Hva får giverne tilbake?
Alle som støtter spleisen vil bidra til å bevare skiløypene i området for framtiden og samtidig støtte løypelagets arbeid med å gi alle i området et godt løypetilbud. I tillegg vil de som støtter spleisen med over 750 kroner få et dekorativt løypekart på 42 x 61 cm. 

Kartet er tegnet spesielt i anledning denne spleisen – og vil glede mange som kjenner området. Det vil signeres og nummereres og vil ikke være kommersielt tilgjengelig for andre enn de som er med på spleisen. Kartet er trykket i kunstkvalitet på høykvalitets papir og er et flott vitnesbyrd om den vakre naturen og de fine løypene vi ønsker å bevare for fremtiden. Kartet kan rammes inn eller henges direkte på veggen.

Planforslaget går ut på å regulere inn dagens sommervei på Nordfjellstølen til sommervei/skiløype, slik at dagens løypetrasé fortsatt kan kjøres og sikre løypenettet for et stort antall hytter i området.  Det ligger ikke noe økonomisk gevinst for forslagstiller / grunneier i planforslaget, som er fremmet etter ønske fra politikerne i Etnedal. Siden det er et privat planforslag, må forslagsstiller dekke kostnadene selv. 

Hvis planen blir vedtatt, vil den sikre at vi også i fremtiden har et godt tilbud av maskinpreparerte skiløyper i vårt nærområde. Dette vet vi er en vesentlig verdi for mange hytter og hytteeiere samt andre brukere av løypenettet. Ved å støtte planarbeidet bidrar du til at løypene bevares for alle. Overskuddet fra denne spleisen går dessuten uavkortet til løypelaget. 

Hva går pengene til?
Innsamlede midler går til å betale for utarbeidelse av reguleringsplanen. Dette inkluderer timebruk hos arealplanlegger, brev, porto og annonse i avisa, utarbeidelse av plankart samt kommunale gebyrer for planbehandlingen. Estimert vil planen koste totalt kr 150.000, som er målet med spleisen. Skulle det komme inn mer penger enn det reguleringsplanen koster, vil dette gå uavkortet til Aurdal og Kruk Løypelag til å støtte løypekjøringen og innkjøpet av en ny løypemaskin. Pengene som samles inn utbetales direkte til arealplanlegger Olav Talle på en egen konto for denne spleisen. 

Hvilke behov løser innsamlingen?
Det har vært en konflikt om skiløypene på Nordfjellstølen lenge. Et mindretall vil brøyte veinettet på Nordfjellstølen uten å ha en gjennomførbar plan for alternativ løypetrasé, mens flertallet og grunneier vil beholde de etablerte løypene. At saken kommer opp i kommunestyret vil sikre en endelig og demokratisk behandling av spørsmålet. Det vil også gi alle berørte parter mulighet til å si sin mening om saken.

Vi oppfordrer alle som er interessert i å bevare det gode løypenettet i området om å støtte spleisen og planforslaget.

Link til spleisen: Spleis for å bevare løypenettet i Etnedal Vestås og Tonsåsen

Anbefalt
Brøytetilhengernes klage på vedtaket om å si nei til «vegvedlikehold» ble ikke tatt til følge

Brøytetilhengernes klage på vedtaket om å si nei til «vegvedlikehold» ble ikke tatt til følge

I august vedtok et samstemt kommunestyre om å ta klagen fra brøytemotstanderne vedrørende «vegvedlikehold» i Brattbakken til følge. Dette «vedlikeholdet» var ment å legge grunnlaget for å starte vinterbrøyting nord for vinterparkeringen på Nordfjellstølen. Vedtaket ble påklaget av brøyterne (ved Jan Andreas Brentebråten og Jon Klakeg).

Klagesaken kom opp til behandling i kommunestyret torsdag denne uka. Vedtaket ble som følger: «Etnedal kommunestyre opprettholder sitt vedtak fra 24. august, og oversender saken til Statsforvalteren». Vedtaket var også denne gangen enstemmig.

Saken vil nå bli behandlet av Statsforvalteren og vi kommer tilbake med mer informasjon når dette foreligger.

Anbefalt
Avisa Valdres: De folkevalgte sa nei til vegutbedring og underforstått nei til vinterbrøyta veg på Nordfjellstølen

Avisa Valdres: De folkevalgte sa nei til vegutbedring og underforstått nei til vinterbrøyta veg på Nordfjellstølen

Se artikkel i Avisa Valdres om kommunestyrets befaring og avgjørelse i forbindelse med søknaden om «vegvedlikehold» på Nordfjellstølen -> Link til artikkel i Avisa Valdres.

Artikkelen er også tilgjengelig i pdf format fra linken nedenfor.

Anbefalt
Kommunestyret i Etnedal stemmer enstemmig imot vedtaket fra administrasjonen som gjaldt tiltak for «vegvedlikehold» i Brattbakken

Kommunestyret i Etnedal stemmer enstemmig imot vedtaket fra administrasjonen som gjaldt tiltak for «vegvedlikehold» i Brattbakken

Med henvisning til oppdateringen den 21.05.2023 (se link her), informerte vi om at Etnedal kommune godkjente en søknad fra brøyterne i slutten av april om «vegvedlikehold» av Brattbakken (også kalt Onsrudbakken) på Nordfjellstølen. Tiltakene det ble søkt om gjaldt ikke bare vegvedlikehold, men dreide seg til syvende og sist om forberedelser til vinterbrøyting. Kommunen mottok mer enn 60 protester mot vedtaket innen klagefristen, men administrasjonen tok likevel ikke klagene til følge og holdt fast på vedtaket.

Torsdag, 24.08. behandlet kommunestyret i Etnedal dette vedtaket fra administrasjonen. Administrasjonen og kommunestyret startet dagen med befaring av Brattbakken. Representanter fra både brøytemotstanderne og brøyterne deltok også på denne befaringen sammen med en journalist fra Avisa Valdres. Ordføreren gjorde innledningsvis oppmerksom på at sistnevnte deltakere ikke hadde talerett. Befaringen ble gjennomført til fots fra vinterparkeringen opp til toppen av Brattbakken. Administrasjonen forklarte underveis tiltakene som brøyterne hadde søkt om. Avslutningsvis kjørte kommunedirektøren og ordføreren sammen med 2 medlemmer fra kommunestyret strekningen med en 4-hjuls dreven bil.

Selve behandlingen og diskusjonen av saken ble gjennomført i kommunestyremøtet i kommunehuset på Bruflat rett etter befaringen. Utfallet av avstemmingen var fantastisk for oss brøytemotstandere. Politikerne stemte ENSTEMMIG imot innstillingen fra administrasjonen!

Dermed har brøyterne ikke fått den nødvendige tillatelsen som jordskifteretten satte som betingelse for å fortsette behandlingen av den pågående rettsaken.

Brøyterne har rett til å klage avgjørelsen inn til kommunen med en frist på 3 uker. Uansett utfallet av en eventuell klage, vil saken videresendes til statsforvalteren for endelig avgjørelse.

Anbefalt
Film ned Brattbakken

Film ned Brattbakken

Film fra hovedløypa fra Danebu/ Bjørgovarden til Tonsåsen ned Brattbakken til vinterparkeringen på Nordfjellstølen.

Denne løypa er tidligløype og kan kjøres på 30 cm snø. Løypelaget har ikke alternativer til denne traseen da det er svært bratt på begge sider.

Hvis denne traseen brøytes vi svært mange hytter miste tilgang til løypene på fjellet.

Det er et kommunalt ansvar å sørge for at at hovedløyper gjennom populære friluftsområder blir sikret for allmennheten.

Anbefalt
Rettsmøtet 31. august er avlyst

Rettsmøtet 31. august er avlyst

Rettsmøtet 31. august er avlyst, jordskifteretten skriver:

Viser til tidligere beramming av rettsmøte den 31. august 2023.

Prosessfullmektig Dæhlin har orientert jordskifteretten om at Etnedal kommune skal behandle klagen i kommunestyremøte den 24. august 2023.

Tidligere berammet rettsmøte den 21. juni 2023, ble den 9. juni 2023 besluttet avlyst på grunn av påvente av resultatet fra den kommunale klagebehandling. Retten mener fortsatt at utfallet av klagebehandlingen er avgjørende for jordskifterettens videre arbeid med saken. På grunn av prosessøkonomiske hensyn avlyses berammet rettsmøte den 31. august 2023.

På grunn av usikkerhet i den videre saksbehandlingen og framdrift i saken, vil retten fastsette
tidspunkt for rettsmøter i 2024.


Vestre Innlandet jordskifterett
Rune Krok
jordskiftedommer

Anbefalt
Video av eksisterende løypenett på Nordfjellstølen

Video av eksisterende løypenett på Nordfjellstølen

Videoen nedenfor er fra strekningen fra Øvre Stølslie (kryss med løype mot Bjørgovarden og mot Stiklingen) til Vardelie (kryss mot Fjellsbygda og mot Rotvasstølen).

 Løypa går herfra videre ned til parkeringsplass ved Nordfjellstølen og videre mot Tonsåsen.

Viktige deler av løypenettet på Nordfjellstølen går i eksisterende veger som ikke brøytes om vinteren.   Disse løypene betjener et stort antall hytter i området og lokale skiturister, på begge sider av kommunegrensen. 

En viktig hovedløype vil forsvinne hvis denne strekningen blir brøytet bort. En løypetrase krever minimum 4 meters bredde og løypelaget ønsker at hovedløypene skal ha bredde på minimum 6 meter.

Hvis disse løypene forsvinner er det ikke alternativer i terreng. Det er heller ikke mulig å lage like gode løyper i terreng som på vei. 

Brøytetilhengernes krav om vintervei vil effektivt fjerne hovedløypen på Nordfjellstølen uten erstatning. Dette er en sak som angår alle som bruker fjellet om vinteren på ski. 

Etnedal kommune må ta et overordnet ansvar for å sikre framtidig bruk av skiløypene for alle som bruker fjellet og forvalte fjellområdene på en måte som sikrer at løypenettet vil kunne være til glede for kommende generasjoner.

Anbefalt
Rettsmøtet 21. juni 2023 er avlyst

Rettsmøtet 21. juni 2023 er avlyst

Informasjon fra jordskifteretten:

«Viser til tidligere beramming av rettsmøte den 21. juni 2023. Jordskifteretten har i brev datert 25. mai, gitt partene frist til 2. juni for synspunkter knyttet til gjennomføring av berammet rettsmøte den 21. juni.

Jordskifteretten har mottatt prosesskriv fra prosessfullmektig Mørkved, prosessfullmektig Bugge og prosessfullmektig Dæhlin.

Prosessfullmektig Mørkved opplyser om at kommunen tidligst vil behandle klagen den 22. juni. Deretter vil det kunne bli klagebehandling hos Statsforvalteren. De mener det vil være unødvendig å gjennomføre rettsmøte for klagen er endelig behandlet.

Prosessfullmektig Dæhlin mener det av hensyn til prosessøkonomien ikke bør gjennomføres noe nytt rettsmøte før utfallet av klagebehandlingen er klart.

Prosessfullmektig Bugge ber om at berammet rettsmøtet gjennomføres da det ikke kan ses at klagene på tillatelsen vil kunne føre fram.

I samsvar med jordskifteloven § 6-8 har partene fått mulighet til å uttale seg om gjennomføring av berammet rettsmøte. Retten er ikke kjent med innholdet i klagene og har heller ikke noe grunnlag for å vurdere utfallet av klagebehandlingen.

Utfallet av klagebehandlingen er avgjørende for jordskifterettens videre saksbehandling.

Prosessøkonomiske hensyn taler også for at rettsmøtet ikke gjennomføres.

Berammet rettsmøtet den 21. juni 2023 avlyses.

Retten ber om skriftlig tilbakemelding på utfallet av klagebehandlingen.

Retten minner ellers om at det er berammet rettsmøte den 31. august og 7. november 2023.»

Anbefalt
«Vegvedlikehold» på Nordfjellstølen

«Vegvedlikehold» på Nordfjellstølen

I slutten av april godkjente Etnedal kommune søknaden fra brøyterne om «vegvedlikehold» av Brattbakken (også kalt Onsrudbakken) på Nordfjellstølen. Selv om ikke det ble nevnt i søknaden, er vedlikeholdet et forsøk på forberedelser til vinterbrøyting. Kommunen har mottatt over 60 protester på tiltaket, men har ikke tatt hensyn til dette. Vi presiserer at vedlikeholdet ikke kan utføres uten godkjennelse fra grunneierne (Brekke/Ødegaard). Se lenke til tillatelse fra kommunen nedenfor.

For noen dager siden omtalte Avisa Valdres saken. Brøyternes representant, Jan Andreas Brentebråten uttaler:

«Pådriverne er klar over at utbedringen kommer til å bli kostbar, men at den vil berøre nærmere 90 hytter som ligger ovenfor vinterparkeringsplassen, så det vil bli mange å fordele kostnadene på. Dermed vil utgiftene per hytte bli overkommelige»

Vi presiserer at det er et mindretall av hytteeierne på Nordfjellstølen som ønsker seg vinterbrøyting, vi mener også at estimatene som er gitt for utbedring av vegen er usikre. Det nevnes heller ikke at vinterbrøyting vil medføre avvikling av scootertjenesten. Det er flere hytter i feltet som ikke har veg frem til hytta, eierne av disse hyttene har vært avhengig av scooterspor for å komme seg på hytta vinterstid. Dersom det blir brøyting vil denne muligheten forsvinne, og skal de ha vei til hytta vil det medføre store kostnader for den enkelte hytteeier. Brentebråten har ikke noe som helst grunnlag til å uttale seg over hva som er overkommelig for de berørte hytteeierne.

Det er også interessant å se at Brentebråten «stusser» på uttalelsene fra Løypelaget sin leder, Jørgen Larsen om faren ved å kjøre løypemaskin i skrått terreng. Vi setter vår lit til at Løypelaget har mer kunnskap om dette enn Brentebråten.

Bildene nedenfor viser dagens skiløyper og foreslått brøyting.

Som tidligere kommunisert er det satt opp rettsmøte i saken onsdag 21. juni. Kampen om et bilfritt vinterlandskap og fortsatt skiløyper på Nordfjellstølen er på ingen måte over!

Anbefalt
Berammet rettsmøte 12. mai er avlyst

Berammet rettsmøte 12. mai er avlyst

Brev fra jordskifteretten 24.04.23

«Berammet rettsmøte den 12.mai er avlyst.

 Viser til brev fra jordskifteretten datert 13. mars med oversending av innkomne merknader og informasjon om videre prosess.  Det framgår av brevet at videre behandling av saken utsettes fram til rekvirentene har søkt om offentlig tillatelse og at resultatet av den kommunale behandlingen foreligger. 

Jordskifteretten har ennå ikke mottatt noen offentlig vedtak. Om vedtak skulle foreligge de nærmeste dagene, så er det også en usikkerhet knyttet til om vedtaket blir påklaget. 

På grunn av prosessøkonomiske hensyn avlyses berammet rettsmøte den 12. mai. Gjennomføring av berammet rettsmøte den 21. juni er avhengig av den videre prosessen. Retten vil senere ta stilling til om dette rettsmøtet skal gjennomføres. 

Det jobbes med å avklare tidspunkt for rettsmøter til høsten. Fastsatte møtedager blir meddelt så snart det er klarlagt med de berørte aktører.» 

Anbefalt
Påskeidyll på fjellet

Påskeidyll på fjellet

I dag har det vært et fantastisk vær på fjellet, i tillegg har AKL lagt til rette for perfekte skiløyper. Bildet nedenfor er fra skiløypene i Øvreliakrysset på Nordfjellstølen tatt i formiddag.

Nordfjellstølen er et knutepunkt for hovedløypa sørover fra Danebu via Bjørgovarden til Tonsåsen og til hyttefeltet i Fjellsbygda. Nordfjellstølen er også et knutepunkt for løyper fra Ølslykkja over Stiklingene, og løypa fra Øvre Rotvasslie/Kolsrudstølen. Disse løypene betjener et stort antall hytter i området og lokale skiturister, på begge sider av kommunegrensen.

Dersom et mindretall av hytteeierne på Nordfjellstølen får det som de vil og veien blir brøytet, vil sentrale deler av dette løypenettet forsvinne. Vi kjemper videre for stoppe brøytingen!

Fortsatt god påske til alle som er på fjellet!!

Anbefalt
Videre behandling av brøytesaken i jordskifteretten

Videre behandling av brøytesaken i jordskifteretten

Jordskifteretten har holdt av fredag 12. mai og onsdag 21. juni for fremtidige rettsmøter. I forbindelse med utbedring av veien som må gjøres dersom det skal brøytes må det sendes en søknad med ansvarsrett og de må få tillatelse fra hjemmelshavere, deretter skal Etnedal kommune behandle søknaden. Nabovarsel på arbeidet er sendt til berørte parter og kommentarer er returnert.

Jordskifteretten har meddelt at de utsetter videre behandling av saken til offentlig behandling er ferdig. Dersom dette ikke er klart til datoene over vil rettsmøte(r) bli utsatt til høsten.

Vi ønsker alle en god påske og gleder oss over fortsatt intakte skiløyper på Nordfjellstølen og området rundt!

Anbefalt
Forslag til jordskifteavgjørelse med kommentarer

Forslag til jordskifteavgjørelse med kommentarer

I februar mottok vi forslag til jordskifteavgjørelse fra jordskifteretten. Nå har alle advokatene kommet med sine kommentarer i form av prosesskriv. Nedenfor er det link til et sammendrag av forslaget fra jordskifteretten som også inneholder kommentarer fra advokatene. I tillegg ligger det også linker til hele forslaget til jordskifteavgjørelse samt prosesskrivene fra advokatene.

Anbefalt
Oppsummering fra rettsmøtet i jordskifteretten onsdag 23.11.22

Oppsummering fra rettsmøtet i jordskifteretten onsdag 23.11.22

Nedenfor finner dere link til en oppsummering fra rettsmøtet som ble avholdt 23.11.22. I tillegg har vi også lagt med brøyternes advokat (Bugge) sin disposisjon som også inneholder forslag til bruksordningsregler knyttet til brøyting.

Anbefalt
Jordskifteavgjørelse i brøytesaken

Jordskifteavgjørelse i brøytesaken

I dag fikk vi avgjørelsen fra jordskifteretten. Jordskifteretten skulle ta stilling til om bruksordning kunne fremmes, i tillegg skulle de ta stilling til midlertidig brøyting som var krevet av brøyterne.

Jordskifteavgjørelse vedrørende midlertidig brøyting: «Jordskifteretten finner det ikke hensiktsmessig å gi midlertidige regler som åpner for brøyting nord for vinterparkeringen. Jordskifteretten vil som Eidsivating lagmannsrett og Valdres tingrett (2020), forby brøyting fram til jordskifteretten har behandlet saken.»

Dette betyr at det er forbudt med brøyting inntil jordskifteretten har behandlet saken. 

Jordskifteavgjørelse vedrørende oppstart av bruksordning: «Jordskifteretten har kommet til at vilkårene for jordskifte er oppfylt og at saken tas opp til behandling.» 

«På grunn av konfliktnivået og kompleksiteten i saken, mener retten det er fornuftig at partene gis mulighet til å få overprøvd jordskifterettens vurderinger. Vurderingene knyttet til de materielle vilkårene er omfattende, vanskelige og er basert på rettens skjønnsmessige vurderinger. Retten mener det i denne saken vil være fornuftig å la partene eventuelt få overprøvd denne jordskifteavgjørelsen før videre arbeid fortsetter.»

Vi kommer tilbake med nye oppdateringer i denne saken.

Link til hele jordskifteavgjørelsen finner dere nedenfor. Jordskifterettens vurdering begynner på side 17. Partslistene er fjernet fra dokumentet.

Anbefalt
Jordskifteavgjørelse i brøytesaken utsatt

Jordskifteavgjørelse i brøytesaken utsatt

Ved avslutning av forhandlingene i september ble det varslet om at jordskifteavgjørelse i saken kunne forventes mot slutten av oktober. Vi har nå blitt varslet om at en avgjørelse vil foreligge i løpet av november. Dette begrunnes med stor arbeidsmengde for jordskifteretten. Vi legger ut informasjon når en avgjørelse foreligger.

Anbefalt
Dato for rettsmøter til høsten

Dato for rettsmøter til høsten

Grunnet koronaviruset har dato for rettsmøte i jordskifteretten blitt satt til høsten 2021. Dato og tidspunkt for dette er satt til 7, 8 og 9 september 2021 kl. 0900 på Scandic Valdres. Alternative datoer er satt til 18, 19 og 20 oktober 2021 kl. 0900 på Scandic Valdres.

De alternative datoene er satt opp dersom dagene i september må avlyses grunnet smittesituasjonen.

Anbefalt
Informasjon om brøytesaken på Nordfjellstølen i Valdres jordskifterett vår/forsommer 2021

Informasjon om brøytesaken på Nordfjellstølen i Valdres jordskifterett vår/forsommer 2021

Etter flere omganger i rettsapparatet vil saken om brøyting på Nordfjellstølen komme opp i Valdres jordskifterett våren 2021.

Brøyting vil medføre store ulemper for flertallet av hytteeiere og skientusiaster, og vil i tillegg virke negativt på natur- og friluftintereresser i området.

Vinterbrøyting helt opp til snaufjellet vil medføre store ulemper for de hyttene som ligger nedenfor og inntil dagens vinterparkering. Disse vil miste sin direkte tilgang til løypenettet på fjellet.

Vinterveien skal gå i dagens løypetrasé ned Brattbakken. Det finnes ingen alternativer til løypetrasé i henhold til Aurdal og Kruk Løypelag. Link til uttalelse/rapport fra løypelaget.

Vinterbrøyting vil være trafikkfarlig. Det vises til rapporten fra Uthushagen Plan AS som påpeker at Brattbakken med over 20% stigning er uegnet til helårsvei.

En kostbar oppgradering av sommervegnettet i millionklassen (ca. 3 millioner) vil innebære risiko for å påføre alle brukerne av vegen større utgifter enn i dag, uavhengig av hvor mye hytta benyttes vinterstid. Vegrapporten fra Uthushagen Plan AS er tilgjengelig her.

Ved brøyting vil dagens gode og veletablerte scooterservice forsvinne. Brøyting forutsetter at vegen må holdes åpen døgnet rundt alle dager for å sikre adgang til hyttene.

Helårsveg vil kreve flere inngrep og utvidelser av veg- og parkeringsareal på fjellet. Mange hytteeiendommer vil derfor kunne få parkeringsplasser og økt biltrafikk inntil hyttene sine.

Et flertall av hytteeierne på Nordfjellstølen ønsker å bevare området slik det er i dag.

Nedenfor finner dere lenker til aktuelle dokumenter som er innsendt i saken og er offentlig tilgjengelig. Dokumentene er ført opp i kronologisk rekkefølge.

Fra Øverlia! Hvordan vil vi ha det?
Fra Øverlia – hvordan vil vi ha det?

Anbefalt
Aktuell dokumentasjon

Aktuell dokumentasjon