Anbefalt
Forslag til jordskifteavgjørelse med kommentarer

Forslag til jordskifteavgjørelse med kommentarer

I februar mottok vi forslag til jordskifteavgjørelse fra jordskifteretten. Nå har alle advokatene kommet med sine kommentarer i form av prosesskriv. Nedenfor er det link til et sammendrag av forslaget fra jordskifteretten som også inneholder kommentarer fra advokatene. I tillegg ligger det også linker til hele forslaget til jordskifteavgjørelse samt prosesskrivene fra advokatene.

Anbefalt
Oppsummering fra rettsmøtet i jordskifteretten onsdag 23.11.22

Oppsummering fra rettsmøtet i jordskifteretten onsdag 23.11.22

Nedenfor finner dere link til en oppsummering fra rettsmøtet som ble avholdt 23.11.22. I tillegg har vi også lagt med brøyternes advokat (Bugge) sin disposisjon som også inneholder forslag til bruksordningsregler knyttet til brøyting.

Anbefalt
Jordskifteavgjørelse i brøytesaken

Jordskifteavgjørelse i brøytesaken

I dag fikk vi avgjørelsen fra jordskifteretten. Jordskifteretten skulle ta stilling til om bruksordning kunne fremmes, i tillegg skulle de ta stilling til midlertidig brøyting som var krevet av brøyterne.

Jordskifteavgjørelse vedrørende midlertidig brøyting: «Jordskifteretten finner det ikke hensiktsmessig å gi midlertidige regler som åpner for brøyting nord for vinterparkeringen. Jordskifteretten vil som Eidsivating lagmannsrett og Valdres tingrett (2020), forby brøyting fram til jordskifteretten har behandlet saken.»

Dette betyr at det er forbudt med brøyting inntil jordskifteretten har behandlet saken. 

Jordskifteavgjørelse vedrørende oppstart av bruksordning: «Jordskifteretten har kommet til at vilkårene for jordskifte er oppfylt og at saken tas opp til behandling.» 

«På grunn av konfliktnivået og kompleksiteten i saken, mener retten det er fornuftig at partene gis mulighet til å få overprøvd jordskifterettens vurderinger. Vurderingene knyttet til de materielle vilkårene er omfattende, vanskelige og er basert på rettens skjønnsmessige vurderinger. Retten mener det i denne saken vil være fornuftig å la partene eventuelt få overprøvd denne jordskifteavgjørelsen før videre arbeid fortsetter.»

Vi kommer tilbake med nye oppdateringer i denne saken.

Link til hele jordskifteavgjørelsen finner dere nedenfor. Jordskifterettens vurdering begynner på side 17. Partslistene er fjernet fra dokumentet.

Anbefalt
Jordskifteavgjørelse i brøytesaken utsatt

Jordskifteavgjørelse i brøytesaken utsatt

Ved avslutning av forhandlingene i september ble det varslet om at jordskifteavgjørelse i saken kunne forventes mot slutten av oktober. Vi har nå blitt varslet om at en avgjørelse vil foreligge i løpet av november. Dette begrunnes med stor arbeidsmengde for jordskifteretten. Vi legger ut informasjon når en avgjørelse foreligger.

Anbefalt
Dato for rettsmøter til høsten

Dato for rettsmøter til høsten

Grunnet koronaviruset har dato for rettsmøte i jordskifteretten blitt satt til høsten 2021. Dato og tidspunkt for dette er satt til 7, 8 og 9 september 2021 kl. 0900 på Scandic Valdres. Alternative datoer er satt til 18, 19 og 20 oktober 2021 kl. 0900 på Scandic Valdres.

De alternative datoene er satt opp dersom dagene i september må avlyses grunnet smittesituasjonen.

Anbefalt
Informasjon om brøytesaken på Nordfjellstølen i Valdres jordskifterett vår/forsommer 2021

Informasjon om brøytesaken på Nordfjellstølen i Valdres jordskifterett vår/forsommer 2021

Etter flere omganger i rettsapparatet vil saken om brøyting på Nordfjellstølen komme opp i Valdres jordskifterett våren 2021.

Brøyting vil medføre store ulemper for flertallet av hytteeiere og skientusiaster, og vil i tillegg virke negativt på natur- og friluftintereresser i området.

Vinterbrøyting helt opp til snaufjellet vil medføre store ulemper for de hyttene som ligger nedenfor og inntil dagens vinterparkering. Disse vil miste sin direkte tilgang til løypenettet på fjellet.

Vinterveien skal gå i dagens løypetrasé ned Brattbakken. Det finnes ingen alternativer til løypetrasé i henhold til Aurdal og Kruk Løypelag. Link til uttalelse/rapport fra løypelaget.

Vinterbrøyting vil være trafikkfarlig. Det vises til rapporten fra Uthushagen Plan AS som påpeker at Brattbakken med over 20% stigning er uegnet til helårsvei.

En kostbar oppgradering av sommervegnettet i millionklassen (ca. 3 millioner) vil innebære risiko for å påføre alle brukerne av vegen større utgifter enn i dag, uavhengig av hvor mye hytta benyttes vinterstid. Vegrapporten fra Uthushagen Plan AS er tilgjengelig her.

Ved brøyting vil dagens gode og veletablerte scooterservice forsvinne. Brøyting forutsetter at vegen må holdes åpen døgnet rundt alle dager for å sikre adgang til hyttene.

Helårsveg vil kreve flere inngrep og utvidelser av veg- og parkeringsareal på fjellet. Mange hytteeiendommer vil derfor kunne få parkeringsplasser og økt biltrafikk inntil hyttene sine.

Et flertall av hytteeierne på Nordfjellstølen ønsker å bevare området slik det er i dag.

Nedenfor finner dere lenker til aktuelle dokumenter som er innsendt i saken og er offentlig tilgjengelig. Dokumentene er ført opp i kronologisk rekkefølge.

Fra Øverlia! Hvordan vil vi ha det?
Fra Øverlia – hvordan vil vi ha det?

Anbefalt
Aktuell dokumentasjon

Aktuell dokumentasjon