Fanget opp av
Author: Bilfrittadmin

Brøytetilhengernes klage på vedtaket om å si nei til «vegvedlikehold» ble ikke tatt til følge

Brøytetilhengernes klage på vedtaket om å si nei til «vegvedlikehold» ble ikke tatt til følge

I august vedtok et samstemt kommunestyre om å ta klagen fra brøytemotstanderne vedrørende «vegvedlikehold» i Brattbakken til følge. Dette «vedlikeholdet» var ment å legge grunnlaget for å starte vinterbrøyting nord for vinterparkeringen på Nordfjellstølen. Vedtaket ble påklaget av brøyterne (ved Jan Andreas Brentebråten og Jon Klakeg).

Klagesaken kom opp til behandling i kommunestyret torsdag denne uka. Vedtaket ble som følger: «Etnedal kommunestyre opprettholder sitt vedtak fra 24. august, og oversender saken til Statsforvalteren». Vedtaket var også denne gangen enstemmig.

Saken vil nå bli behandlet av Statsforvalteren og vi kommer tilbake med mer informasjon når dette foreligger.

Avisa Valdres: De folkevalgte sa nei til vegutbedring og underforstått nei til vinterbrøyta veg på Nordfjellstølen

Avisa Valdres: De folkevalgte sa nei til vegutbedring og underforstått nei til vinterbrøyta veg på Nordfjellstølen

Se artikkel i Avisa Valdres om kommunestyrets befaring og avgjørelse i forbindelse med søknaden om «vegvedlikehold» på Nordfjellstølen -> Link til artikkel i Avisa Valdres.

Artikkelen er også tilgjengelig i pdf format fra linken nedenfor.

Kommunestyret i Etnedal stemmer enstemmig imot vedtaket fra administrasjonen som gjaldt tiltak for «vegvedlikehold» i Brattbakken

Kommunestyret i Etnedal stemmer enstemmig imot vedtaket fra administrasjonen som gjaldt tiltak for «vegvedlikehold» i Brattbakken

Med henvisning til oppdateringen den 21.05.2023 (se link her), informerte vi om at Etnedal kommune godkjente en søknad fra brøyterne i slutten av april om «vegvedlikehold» av Brattbakken (også kalt Onsrudbakken) på Nordfjellstølen. Tiltakene det ble søkt om gjaldt ikke bare vegvedlikehold, men dreide seg til syvende og sist om forberedelser til vinterbrøyting. Kommunen mottok mer enn 60 protester mot vedtaket innen klagefristen, men administrasjonen tok likevel ikke klagene til følge og holdt fast på vedtaket.

Torsdag, 24.08. behandlet kommunestyret i Etnedal dette vedtaket fra administrasjonen. Administrasjonen og kommunestyret startet dagen med befaring av Brattbakken. Representanter fra både brøytemotstanderne og brøyterne deltok også på denne befaringen sammen med en journalist fra Avisa Valdres. Ordføreren gjorde innledningsvis oppmerksom på at sistnevnte deltakere ikke hadde talerett. Befaringen ble gjennomført til fots fra vinterparkeringen opp til toppen av Brattbakken. Administrasjonen forklarte underveis tiltakene som brøyterne hadde søkt om. Avslutningsvis kjørte kommunedirektøren og ordføreren sammen med 2 medlemmer fra kommunestyret strekningen med en 4-hjuls dreven bil.

Selve behandlingen og diskusjonen av saken ble gjennomført i kommunestyremøtet i kommunehuset på Bruflat rett etter befaringen. Utfallet av avstemmingen var fantastisk for oss brøytemotstandere. Politikerne stemte ENSTEMMIG imot innstillingen fra administrasjonen!

Dermed har brøyterne ikke fått den nødvendige tillatelsen som jordskifteretten satte som betingelse for å fortsette behandlingen av den pågående rettsaken.

Brøyterne har rett til å klage avgjørelsen inn til kommunen med en frist på 3 uker. Uansett utfallet av en eventuell klage, vil saken videresendes til statsforvalteren for endelig avgjørelse.

Film ned Brattbakken

Film ned Brattbakken

Film fra hovedløypa fra Danebu/ Bjørgovarden til Tonsåsen ned Brattbakken til vinterparkeringen på Nordfjellstølen.

Denne løypa er tidligløype og kan kjøres på 30 cm snø. Løypelaget har ikke alternativer til denne traseen da det er svært bratt på begge sider.

Hvis denne traseen brøytes vi svært mange hytter miste tilgang til løypene på fjellet.

Det er et kommunalt ansvar å sørge for at at hovedløyper gjennom populære friluftsområder blir sikret for allmennheten.

Rettsmøtet 31. august er avlyst

Rettsmøtet 31. august er avlyst

Rettsmøtet 31. august er avlyst, jordskifteretten skriver:

Viser til tidligere beramming av rettsmøte den 31. august 2023.

Prosessfullmektig Dæhlin har orientert jordskifteretten om at Etnedal kommune skal behandle klagen i kommunestyremøte den 24. august 2023.

Tidligere berammet rettsmøte den 21. juni 2023, ble den 9. juni 2023 besluttet avlyst på grunn av påvente av resultatet fra den kommunale klagebehandling. Retten mener fortsatt at utfallet av klagebehandlingen er avgjørende for jordskifterettens videre arbeid med saken. På grunn av prosessøkonomiske hensyn avlyses berammet rettsmøte den 31. august 2023.

På grunn av usikkerhet i den videre saksbehandlingen og framdrift i saken, vil retten fastsette
tidspunkt for rettsmøter i 2024.


Vestre Innlandet jordskifterett
Rune Krok
jordskiftedommer

Video av eksisterende løypenett på Nordfjellstølen

Video av eksisterende løypenett på Nordfjellstølen

Videoen nedenfor er fra strekningen fra Øvre Stølslie (kryss med løype mot Bjørgovarden og mot Stiklingen) til Vardelie (kryss mot Fjellsbygda og mot Rotvasstølen).

 Løypa går herfra videre ned til parkeringsplass ved Nordfjellstølen og videre mot Tonsåsen.

Viktige deler av løypenettet på Nordfjellstølen går i eksisterende veger som ikke brøytes om vinteren.   Disse løypene betjener et stort antall hytter i området og lokale skiturister, på begge sider av kommunegrensen. 

En viktig hovedløype vil forsvinne hvis denne strekningen blir brøytet bort. En løypetrase krever minimum 4 meters bredde og løypelaget ønsker at hovedløypene skal ha bredde på minimum 6 meter.

Hvis disse løypene forsvinner er det ikke alternativer i terreng. Det er heller ikke mulig å lage like gode løyper i terreng som på vei. 

Brøytetilhengernes krav om vintervei vil effektivt fjerne hovedløypen på Nordfjellstølen uten erstatning. Dette er en sak som angår alle som bruker fjellet om vinteren på ski. 

Etnedal kommune må ta et overordnet ansvar for å sikre framtidig bruk av skiløypene for alle som bruker fjellet og forvalte fjellområdene på en måte som sikrer at løypenettet vil kunne være til glede for kommende generasjoner.

Rettsmøtet 21. juni 2023 er avlyst

Rettsmøtet 21. juni 2023 er avlyst

Informasjon fra jordskifteretten:

«Viser til tidligere beramming av rettsmøte den 21. juni 2023. Jordskifteretten har i brev datert 25. mai, gitt partene frist til 2. juni for synspunkter knyttet til gjennomføring av berammet rettsmøte den 21. juni.

Jordskifteretten har mottatt prosesskriv fra prosessfullmektig Mørkved, prosessfullmektig Bugge og prosessfullmektig Dæhlin.

Prosessfullmektig Mørkved opplyser om at kommunen tidligst vil behandle klagen den 22. juni. Deretter vil det kunne bli klagebehandling hos Statsforvalteren. De mener det vil være unødvendig å gjennomføre rettsmøte for klagen er endelig behandlet.

Prosessfullmektig Dæhlin mener det av hensyn til prosessøkonomien ikke bør gjennomføres noe nytt rettsmøte før utfallet av klagebehandlingen er klart.

Prosessfullmektig Bugge ber om at berammet rettsmøtet gjennomføres da det ikke kan ses at klagene på tillatelsen vil kunne føre fram.

I samsvar med jordskifteloven § 6-8 har partene fått mulighet til å uttale seg om gjennomføring av berammet rettsmøte. Retten er ikke kjent med innholdet i klagene og har heller ikke noe grunnlag for å vurdere utfallet av klagebehandlingen.

Utfallet av klagebehandlingen er avgjørende for jordskifterettens videre saksbehandling.

Prosessøkonomiske hensyn taler også for at rettsmøtet ikke gjennomføres.

Berammet rettsmøtet den 21. juni 2023 avlyses.

Retten ber om skriftlig tilbakemelding på utfallet av klagebehandlingen.

Retten minner ellers om at det er berammet rettsmøte den 31. august og 7. november 2023.»

«Vegvedlikehold» på Nordfjellstølen

«Vegvedlikehold» på Nordfjellstølen

I slutten av april godkjente Etnedal kommune søknaden fra brøyterne om «vegvedlikehold» av Brattbakken (også kalt Onsrudbakken) på Nordfjellstølen. Selv om ikke det ble nevnt i søknaden, er vedlikeholdet et forsøk på forberedelser til vinterbrøyting. Kommunen har mottatt over 60 protester på tiltaket, men har ikke tatt hensyn til dette. Vi presiserer at vedlikeholdet ikke kan utføres uten godkjennelse fra grunneierne (Brekke/Ødegaard). Se lenke til tillatelse fra kommunen nedenfor.

For noen dager siden omtalte Avisa Valdres saken. Brøyternes representant, Jan Andreas Brentebråten uttaler:

«Pådriverne er klar over at utbedringen kommer til å bli kostbar, men at den vil berøre nærmere 90 hytter som ligger ovenfor vinterparkeringsplassen, så det vil bli mange å fordele kostnadene på. Dermed vil utgiftene per hytte bli overkommelige»

Vi presiserer at det er et mindretall av hytteeierne på Nordfjellstølen som ønsker seg vinterbrøyting, vi mener også at estimatene som er gitt for utbedring av vegen er usikre. Det nevnes heller ikke at vinterbrøyting vil medføre avvikling av scootertjenesten. Det er flere hytter i feltet som ikke har veg frem til hytta, eierne av disse hyttene har vært avhengig av scooterspor for å komme seg på hytta vinterstid. Dersom det blir brøyting vil denne muligheten forsvinne, og skal de ha vei til hytta vil det medføre store kostnader for den enkelte hytteeier. Brentebråten har ikke noe som helst grunnlag til å uttale seg over hva som er overkommelig for de berørte hytteeierne.

Det er også interessant å se at Brentebråten «stusser» på uttalelsene fra Løypelaget sin leder, Jørgen Larsen om faren ved å kjøre løypemaskin i skrått terreng. Vi setter vår lit til at Løypelaget har mer kunnskap om dette enn Brentebråten.

Bildene nedenfor viser dagens skiløyper og foreslått brøyting.

Som tidligere kommunisert er det satt opp rettsmøte i saken onsdag 21. juni. Kampen om et bilfritt vinterlandskap og fortsatt skiløyper på Nordfjellstølen er på ingen måte over!

Berammet rettsmøte 12. mai er avlyst

Berammet rettsmøte 12. mai er avlyst

Brev fra jordskifteretten 24.04.23

«Berammet rettsmøte den 12.mai er avlyst.

 Viser til brev fra jordskifteretten datert 13. mars med oversending av innkomne merknader og informasjon om videre prosess.  Det framgår av brevet at videre behandling av saken utsettes fram til rekvirentene har søkt om offentlig tillatelse og at resultatet av den kommunale behandlingen foreligger. 

Jordskifteretten har ennå ikke mottatt noen offentlig vedtak. Om vedtak skulle foreligge de nærmeste dagene, så er det også en usikkerhet knyttet til om vedtaket blir påklaget. 

På grunn av prosessøkonomiske hensyn avlyses berammet rettsmøte den 12. mai. Gjennomføring av berammet rettsmøte den 21. juni er avhengig av den videre prosessen. Retten vil senere ta stilling til om dette rettsmøtet skal gjennomføres. 

Det jobbes med å avklare tidspunkt for rettsmøter til høsten. Fastsatte møtedager blir meddelt så snart det er klarlagt med de berørte aktører.»