Gode nyheter fra Etnedal kommune

Gode nyheter fra Etnedal kommune

Byggesaken i Brattbakken/Onsrudbakken var oppe til nok en behandling i kommunestyret. Dette er fjerde gang kommunestyret støtter oss. I et enstemmig vedtak 29. februar tok kommunestyret igjen våre klager til følge etter at statsforvalter hadde sendt saken tilbake til kommunen. Dette ble så påklaget av advokat Bugge, og denne klagen ble igjen behandlet på kommunestyre den 18. april. Vedtaket ble:

Administrasjonens innstilling ble vedtatt (8 mot 7 stemmer): «Etnedal kommune opprettholder sitt vedtak i kommunestyrets sak 17/24 av 29.2.2024, og saken oversendes til Statsforvalteren for endelig avgjørelse.

Ordførerens tilleggspunkt ble enstemmig vedtatt: 

«Sakskomplekset rundt Nordfjellstølen og tiltak i Onsrudbakken er konfliktfylt og på ingen måte ordinær. Kommunestyret mener at virkningene av det omsøkte tiltaket nødvendiggjør ny reguleringsplanprosess i området, hvor flere hensyn blir vektet og flere alternativer utredet. Kommunestyret vurderer at konsekvensen av tiltaket vil kunne få vesentlige virkninger for blant annet miljø og samfunn, friluftsinteresser, trafikksikkerhet og skiløypetraséer i området, og dermed også krever reguleringsplan jf. plan- og bygningsloven § 12-1. Det er kommunestyret som har ansvaret for den helhetlige arealbruken, og søknader som er i konflikt med det som planprosessen skal utrede, bør ikke innvilges før planspørsmålet er endelig avgjort»

Vi kan også melde om at rettsmøte i jordskifteretten som var planlagt 21. mai, er avlyst.

Stengt for kommentarer.