Fanget opp av
Category: Uncategorized

Midlertidig forbud mot tiltak på Nordfjellstølen

Midlertidig forbud mot tiltak på Nordfjellstølen

I forbindelse med planforslaget som går på å regulere inn dagens sommervei på Nordfjellstølen til sommervei/skiløype har kommunestyret enstemmig vedtatt midlertidig forbud mot tiltak på Nordfjellstølen. Slik lyder vedtaket:

I medhold av plan- og bygningsloven § 13-1 nedlegges midlertidig forbud mot tiltak etter plan- og bygningslovens § 1-6. Forbudet gjelder oppføring, riving, endring, herunder fasadeendringer, endret bruk og andre tiltak knyttet til bygninger, konstruksjoner og anlegg, samt terrenginngrep og opprettelse og endring av eiendom, jf. § 20-1 første ledd bokstav a til m, samt andre tiltak som kan vanskeliggjøre planarbeidet. Forbudet gjelder planområdet for reguleringsplan Nordfjellstølen (planID 20240162), og forbudet gjelder i inntil 4 år eller til ny reguleringsplan for Nordfjellstølen er vedtatt.

Kommunen presiserer også at de kan samtykke i at tiltak blir gjennomført hvis det etter kommunens skjønn ikke vil vanskeliggjøre den pågående planleggingen. Så lenge dette forbudet gjelder, vil det ikke være aktuelt med «vegvedlikeholdet» som brøyterne hadde planlagt i Brattbakken. Alle berørte parter skal ha fått informasjon om dette forbudet direkte fra Etnedal kommune.

Det har også kommet informasjon fra jordskifteretten om at rettsmøtet som var berammet den 19. juni 2024 er avlyst (i påvente av offentlig vedtak). Det er foreløpig ikke planlagt noen ytterligere rettsmøter.

Gode nyheter fra Etnedal kommune

Gode nyheter fra Etnedal kommune

Byggesaken i Brattbakken/Onsrudbakken var oppe til nok en behandling i kommunestyret. Dette er fjerde gang kommunestyret støtter oss. I et enstemmig vedtak 29. februar tok kommunestyret igjen våre klager til følge etter at statsforvalter hadde sendt saken tilbake til kommunen. Dette ble så påklaget av advokat Bugge, og denne klagen ble igjen behandlet på kommunestyre den 18. april. Vedtaket ble:

Administrasjonens innstilling ble vedtatt (8 mot 7 stemmer): «Etnedal kommune opprettholder sitt vedtak i kommunestyrets sak 17/24 av 29.2.2024, og saken oversendes til Statsforvalteren for endelig avgjørelse.

Ordførerens tilleggspunkt ble enstemmig vedtatt: 

«Sakskomplekset rundt Nordfjellstølen og tiltak i Onsrudbakken er konfliktfylt og på ingen måte ordinær. Kommunestyret mener at virkningene av det omsøkte tiltaket nødvendiggjør ny reguleringsplanprosess i området, hvor flere hensyn blir vektet og flere alternativer utredet. Kommunestyret vurderer at konsekvensen av tiltaket vil kunne få vesentlige virkninger for blant annet miljø og samfunn, friluftsinteresser, trafikksikkerhet og skiløypetraséer i området, og dermed også krever reguleringsplan jf. plan- og bygningsloven § 12-1. Det er kommunestyret som har ansvaret for den helhetlige arealbruken, og søknader som er i konflikt med det som planprosessen skal utrede, bør ikke innvilges før planspørsmålet er endelig avgjort»

Vi kan også melde om at rettsmøte i jordskifteretten som var planlagt 21. mai, er avlyst.

Spleis for bevaring av skiløyper

Spleis for bevaring av skiløyper

Hvorfor skal vi gi til denne spleisen?
Spleisen er laget for å hjelpe til med finansieringen av et planforslag som skal sikre at løypetilbudet for hyttene i Aurdalsåsen, Nordfjellstølen, Fjellsbygda og Tonsåsen ikke forringes. 

Hva får giverne tilbake?
Alle som støtter spleisen vil bidra til å bevare skiløypene i området for framtiden og samtidig støtte løypelagets arbeid med å gi alle i området et godt løypetilbud. I tillegg vil de som støtter spleisen med over 750 kroner få et dekorativt løypekart på 42 x 61 cm. 

Kartet er tegnet spesielt i anledning denne spleisen – og vil glede mange som kjenner området. Det vil signeres og nummereres og vil ikke være kommersielt tilgjengelig for andre enn de som er med på spleisen. Kartet er trykket i kunstkvalitet på høykvalitets papir og er et flott vitnesbyrd om den vakre naturen og de fine løypene vi ønsker å bevare for fremtiden. Kartet kan rammes inn eller henges direkte på veggen.

Planforslaget går ut på å regulere inn dagens sommervei på Nordfjellstølen til sommervei/skiløype, slik at dagens løypetrasé fortsatt kan kjøres og sikre løypenettet for et stort antall hytter i området.  Det ligger ikke noe økonomisk gevinst for forslagstiller / grunneier i planforslaget, som er fremmet etter ønske fra politikerne i Etnedal. Siden det er et privat planforslag, må forslagsstiller dekke kostnadene selv. 

Hvis planen blir vedtatt, vil den sikre at vi også i fremtiden har et godt tilbud av maskinpreparerte skiløyper i vårt nærområde. Dette vet vi er en vesentlig verdi for mange hytter og hytteeiere samt andre brukere av løypenettet. Ved å støtte planarbeidet bidrar du til at løypene bevares for alle. Overskuddet fra denne spleisen går dessuten uavkortet til løypelaget. 

Hva går pengene til?
Innsamlede midler går til å betale for utarbeidelse av reguleringsplanen. Dette inkluderer timebruk hos arealplanlegger, brev, porto og annonse i avisa, utarbeidelse av plankart samt kommunale gebyrer for planbehandlingen. Estimert vil planen koste totalt kr 150.000, som er målet med spleisen. Skulle det komme inn mer penger enn det reguleringsplanen koster, vil dette gå uavkortet til Aurdal og Kruk Løypelag til å støtte løypekjøringen og innkjøpet av en ny løypemaskin. Pengene som samles inn utbetales direkte til arealplanlegger Olav Talle på en egen konto for denne spleisen. 

Hvilke behov løser innsamlingen?
Det har vært en konflikt om skiløypene på Nordfjellstølen lenge. Et mindretall vil brøyte veinettet på Nordfjellstølen uten å ha en gjennomførbar plan for alternativ løypetrasé, mens flertallet og grunneier vil beholde de etablerte løypene. At saken kommer opp i kommunestyret vil sikre en endelig og demokratisk behandling av spørsmålet. Det vil også gi alle berørte parter mulighet til å si sin mening om saken.

Vi oppfordrer alle som er interessert i å bevare det gode løypenettet i området om å støtte spleisen og planforslaget.

Link til spleisen: Spleis for å bevare løypenettet i Etnedal Vestås og Tonsåsen

Brøytetilhengernes klage på vedtaket om å si nei til «vegvedlikehold» ble ikke tatt til følge

Brøytetilhengernes klage på vedtaket om å si nei til «vegvedlikehold» ble ikke tatt til følge

I august vedtok et samstemt kommunestyre om å ta klagen fra brøytemotstanderne vedrørende «vegvedlikehold» i Brattbakken til følge. Dette «vedlikeholdet» var ment å legge grunnlaget for å starte vinterbrøyting nord for vinterparkeringen på Nordfjellstølen. Vedtaket ble påklaget av brøyterne (ved Jan Andreas Brentebråten og Jon Klakeg).

Klagesaken kom opp til behandling i kommunestyret torsdag denne uka. Vedtaket ble som følger: «Etnedal kommunestyre opprettholder sitt vedtak fra 24. august, og oversender saken til Statsforvalteren». Vedtaket var også denne gangen enstemmig.

Saken vil nå bli behandlet av Statsforvalteren og vi kommer tilbake med mer informasjon når dette foreligger.

Avisa Valdres: De folkevalgte sa nei til vegutbedring og underforstått nei til vinterbrøyta veg på Nordfjellstølen

Avisa Valdres: De folkevalgte sa nei til vegutbedring og underforstått nei til vinterbrøyta veg på Nordfjellstølen

Se artikkel i Avisa Valdres om kommunestyrets befaring og avgjørelse i forbindelse med søknaden om «vegvedlikehold» på Nordfjellstølen -> Link til artikkel i Avisa Valdres.

Artikkelen er også tilgjengelig i pdf format fra linken nedenfor.

Kommunestyret i Etnedal stemmer enstemmig imot vedtaket fra administrasjonen som gjaldt tiltak for «vegvedlikehold» i Brattbakken

Kommunestyret i Etnedal stemmer enstemmig imot vedtaket fra administrasjonen som gjaldt tiltak for «vegvedlikehold» i Brattbakken

Med henvisning til oppdateringen den 21.05.2023 (se link her), informerte vi om at Etnedal kommune godkjente en søknad fra brøyterne i slutten av april om «vegvedlikehold» av Brattbakken (også kalt Onsrudbakken) på Nordfjellstølen. Tiltakene det ble søkt om gjaldt ikke bare vegvedlikehold, men dreide seg til syvende og sist om forberedelser til vinterbrøyting. Kommunen mottok mer enn 60 protester mot vedtaket innen klagefristen, men administrasjonen tok likevel ikke klagene til følge og holdt fast på vedtaket.

Torsdag, 24.08. behandlet kommunestyret i Etnedal dette vedtaket fra administrasjonen. Administrasjonen og kommunestyret startet dagen med befaring av Brattbakken. Representanter fra både brøytemotstanderne og brøyterne deltok også på denne befaringen sammen med en journalist fra Avisa Valdres. Ordføreren gjorde innledningsvis oppmerksom på at sistnevnte deltakere ikke hadde talerett. Befaringen ble gjennomført til fots fra vinterparkeringen opp til toppen av Brattbakken. Administrasjonen forklarte underveis tiltakene som brøyterne hadde søkt om. Avslutningsvis kjørte kommunedirektøren og ordføreren sammen med 2 medlemmer fra kommunestyret strekningen med en 4-hjuls dreven bil.

Selve behandlingen og diskusjonen av saken ble gjennomført i kommunestyremøtet i kommunehuset på Bruflat rett etter befaringen. Utfallet av avstemmingen var fantastisk for oss brøytemotstandere. Politikerne stemte ENSTEMMIG imot innstillingen fra administrasjonen!

Dermed har brøyterne ikke fått den nødvendige tillatelsen som jordskifteretten satte som betingelse for å fortsette behandlingen av den pågående rettsaken.

Brøyterne har rett til å klage avgjørelsen inn til kommunen med en frist på 3 uker. Uansett utfallet av en eventuell klage, vil saken videresendes til statsforvalteren for endelig avgjørelse.

Film ned Brattbakken

Film ned Brattbakken

Film fra hovedløypa fra Danebu/ Bjørgovarden til Tonsåsen ned Brattbakken til vinterparkeringen på Nordfjellstølen.

Denne løypa er tidligløype og kan kjøres på 30 cm snø. Løypelaget har ikke alternativer til denne traseen da det er svært bratt på begge sider.

Hvis denne traseen brøytes vi svært mange hytter miste tilgang til løypene på fjellet.

Det er et kommunalt ansvar å sørge for at at hovedløyper gjennom populære friluftsområder blir sikret for allmennheten.

Rettsmøtet 31. august er avlyst

Rettsmøtet 31. august er avlyst

Rettsmøtet 31. august er avlyst, jordskifteretten skriver:

Viser til tidligere beramming av rettsmøte den 31. august 2023.

Prosessfullmektig Dæhlin har orientert jordskifteretten om at Etnedal kommune skal behandle klagen i kommunestyremøte den 24. august 2023.

Tidligere berammet rettsmøte den 21. juni 2023, ble den 9. juni 2023 besluttet avlyst på grunn av påvente av resultatet fra den kommunale klagebehandling. Retten mener fortsatt at utfallet av klagebehandlingen er avgjørende for jordskifterettens videre arbeid med saken. På grunn av prosessøkonomiske hensyn avlyses berammet rettsmøte den 31. august 2023.

På grunn av usikkerhet i den videre saksbehandlingen og framdrift i saken, vil retten fastsette
tidspunkt for rettsmøter i 2024.


Vestre Innlandet jordskifterett
Rune Krok
jordskiftedommer

Video av eksisterende løypenett på Nordfjellstølen

Video av eksisterende løypenett på Nordfjellstølen

Videoen nedenfor er fra strekningen fra Øvre Stølslie (kryss med løype mot Bjørgovarden og mot Stiklingen) til Vardelie (kryss mot Fjellsbygda og mot Rotvasstølen).

 Løypa går herfra videre ned til parkeringsplass ved Nordfjellstølen og videre mot Tonsåsen.

Viktige deler av løypenettet på Nordfjellstølen går i eksisterende veger som ikke brøytes om vinteren.   Disse løypene betjener et stort antall hytter i området og lokale skiturister, på begge sider av kommunegrensen. 

En viktig hovedløype vil forsvinne hvis denne strekningen blir brøytet bort. En løypetrase krever minimum 4 meters bredde og løypelaget ønsker at hovedløypene skal ha bredde på minimum 6 meter.

Hvis disse løypene forsvinner er det ikke alternativer i terreng. Det er heller ikke mulig å lage like gode løyper i terreng som på vei. 

Brøytetilhengernes krav om vintervei vil effektivt fjerne hovedløypen på Nordfjellstølen uten erstatning. Dette er en sak som angår alle som bruker fjellet om vinteren på ski. 

Etnedal kommune må ta et overordnet ansvar for å sikre framtidig bruk av skiløypene for alle som bruker fjellet og forvalte fjellområdene på en måte som sikrer at løypenettet vil kunne være til glede for kommende generasjoner.