Midlertidig forbud mot tiltak på Nordfjellstølen

Midlertidig forbud mot tiltak på Nordfjellstølen

I forbindelse med planforslaget som går på å regulere inn dagens sommervei på Nordfjellstølen til sommervei/skiløype har kommunestyret enstemmig vedtatt midlertidig forbud mot tiltak på Nordfjellstølen. Slik lyder vedtaket:

I medhold av plan- og bygningsloven § 13-1 nedlegges midlertidig forbud mot tiltak etter plan- og bygningslovens § 1-6. Forbudet gjelder oppføring, riving, endring, herunder fasadeendringer, endret bruk og andre tiltak knyttet til bygninger, konstruksjoner og anlegg, samt terrenginngrep og opprettelse og endring av eiendom, jf. § 20-1 første ledd bokstav a til m, samt andre tiltak som kan vanskeliggjøre planarbeidet. Forbudet gjelder planområdet for reguleringsplan Nordfjellstølen (planID 20240162), og forbudet gjelder i inntil 4 år eller til ny reguleringsplan for Nordfjellstølen er vedtatt.

Kommunen presiserer også at de kan samtykke i at tiltak blir gjennomført hvis det etter kommunens skjønn ikke vil vanskeliggjøre den pågående planleggingen. Så lenge dette forbudet gjelder, vil det ikke være aktuelt med «vegvedlikeholdet» som brøyterne hadde planlagt i Brattbakken. Alle berørte parter skal ha fått informasjon om dette forbudet direkte fra Etnedal kommune.

Det har også kommet informasjon fra jordskifteretten om at rettsmøtet som var berammet den 19. juni 2024 er avlyst (i påvente av offentlig vedtak). Det er foreløpig ikke planlagt noen ytterligere rettsmøter.

Stengt for kommentarer.