Rettsmøtet 21. juni 2023 er avlyst

Rettsmøtet 21. juni 2023 er avlyst

Informasjon fra jordskifteretten:

«Viser til tidligere beramming av rettsmøte den 21. juni 2023. Jordskifteretten har i brev datert 25. mai, gitt partene frist til 2. juni for synspunkter knyttet til gjennomføring av berammet rettsmøte den 21. juni.

Jordskifteretten har mottatt prosesskriv fra prosessfullmektig Mørkved, prosessfullmektig Bugge og prosessfullmektig Dæhlin.

Prosessfullmektig Mørkved opplyser om at kommunen tidligst vil behandle klagen den 22. juni. Deretter vil det kunne bli klagebehandling hos Statsforvalteren. De mener det vil være unødvendig å gjennomføre rettsmøte for klagen er endelig behandlet.

Prosessfullmektig Dæhlin mener det av hensyn til prosessøkonomien ikke bør gjennomføres noe nytt rettsmøte før utfallet av klagebehandlingen er klart.

Prosessfullmektig Bugge ber om at berammet rettsmøtet gjennomføres da det ikke kan ses at klagene på tillatelsen vil kunne føre fram.

I samsvar med jordskifteloven § 6-8 har partene fått mulighet til å uttale seg om gjennomføring av berammet rettsmøte. Retten er ikke kjent med innholdet i klagene og har heller ikke noe grunnlag for å vurdere utfallet av klagebehandlingen.

Utfallet av klagebehandlingen er avgjørende for jordskifterettens videre saksbehandling.

Prosessøkonomiske hensyn taler også for at rettsmøtet ikke gjennomføres.

Berammet rettsmøtet den 21. juni 2023 avlyses.

Retten ber om skriftlig tilbakemelding på utfallet av klagebehandlingen.

Retten minner ellers om at det er berammet rettsmøte den 31. august og 7. november 2023.»

Stengt for kommentarer.